Ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości

Aktualnie, aby zostać zarządcą nieruchomości, nie musimy mieć kierunkowego wykształcenia ani legitymować się określonymi certyfikatami (chociaż te, oczywiście, mogą być pożądane przez potencjalnego klienta i przyczyniają się do zwiększenia naszego prestiżu). Chcąc zajmować się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie lub w jakimkolwiek innym miejscu, musimy zdawać sobie sprawę z obowiązku ubezpieczenia, jaki nakłada na nas ustawodawca. W dzisiejszym tekście opisujemy, z czym wiąże się obowiązkowe ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości.  Wskażemy również wyjątki, na które to ubezpieczenie się nie rozciąga oraz podamy dobrowolne przykłady polis, które też mogą przydać się nam podczas wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli kilka słów o OC dla zarządców nieruchomości

Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia precyzuje dokładnie ustawa, a mianowicie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej treścią obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu, w którym rozpoczynamy pracę na stanowisku zarządca nieruchomości. Takie OC zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością cywilną za szkody, które nastąpiły na skutek działania lub na skutek zaniechania działania w związku z zarządzaniem nieruchomości. Minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie ministra finansów i obecnie wynosi ona 50 tysięcy euro.

Dodatkowo warto zadawać sobie sprawę z tego, że jeśli, jako zarządca, zatrudniamy swoich pracowników, nasze ubezpieczenie OC rozciąga się również na naszą ewentualną odpowiedzialność za szkody, które oni wyrządzili podczas pracy. Nie ma tu znaczenia, czy osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie, czy na umowę o pracę.

Wyjątki, których nie obejmuje ubezpieczenie OC

Niezależnie od tego, czy nasza praca polega na zarządzaniu nieruchomościami w Warszawiehttp://www.pmgpartner.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-warszawa-centrum.php czy na pełnieniu innego typu usług, często zmuszeni jesteśmy wykupić polisę ubezpieczeniową. Za każdym razem warto odwołać się ustawy, bowiem określa ona nie tylko sytuacje, w których jesteśmy chronieni, ale również takie, w których odpowiedzialność na nas spadnie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, wyróżnić można następujące wyjątki:

  1. szkody, które powstały w efekcie rozruchów, zamieszek, wojny oraz ataków terrorystycznych;
  2. szkód, które polegają na zapłacie kar umownych;
  3. szkód, polegających na utracie rzeczy, zniszczeniu lub uszkodzeniu wyrządzonym komuś z następującej grupy osób: małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, osoby, z którym ubezpieczona osoba pozostaje we wspólnym pożyciu.

Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie OC? 

Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że wykupując polisę, realizujemy ustawowy obowiązek. Decydując o zakupie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla zarządców nieruchomości, decydujemy więc jednocześnie o legalności naszej działalności. Drugą ważną kwestią jest zmniejszone ryzyko. Podczas pracy może zdarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji, które mogą nas obciążyć finansowo w znacznym stopniu. Nierzadko słyszy się o sytuacjach bankructwa na skutek poniesienia zbyt wysokich kar pieniężnych na skutek szkód w następstwie wykonywania czynności zawodowych. Posiadając taką polisę zwiększamy również naszą wiarygodność w oczach ewentualnych partnerów i klientów. Dodatkową zaletą rozwiązania jest fakt, że składkę ubezpieczenia OC dla zarządców nieruchomości możemy opłacać ratalnie lub jednorazowo.

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa – czy samo ubezpieczenie OC wystarczy?

Jak wspomniano wyżej, ubezpieczenie OC to polisa niezbędna, ponieważ konieczność jej posiadania została opisana w ustawie. Oprócz niej mamy jednak możliwość zdecydowania się na dodatkowe zabezpieczenia. Nie ma znaczenia to, czy pracujemy w mniejszym mieście, czy specjalizujemy się w zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie – działalność w tej branży, mimo posiadania OC, może być ryzykowna. Wynika to z faktu, że nie każda szkoda powstała w wyniku pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości jest rozpatrywana z polisy OC. Jeśli zależy nam na zwiększonej ochronie, możemy wybierać z wielu dostępnych opcji. Jedną z nich jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. To rozwiązanie wybierane jest, jeśli wnioskujemy w zakładzie ubezpieczeń o polisę z większą sumą gwarancyjną niż ta minimalna, określana w rozporządzeniu Ministra Finansów. W ramach dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń mamy do wyboru np. ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie mienia od kradzieży, wandalizmu, rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych itp.

Aby w pełni zabezpieczyć swoją działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie lub w innym mieście, powinniśmy nie tylko spełnić wymagania ustawowe, ale też zastanowić się na dodatkowymi ubezpieczeniami, związanymi z zarządzaną nieruchomością. Aktualne oferty ubezpieczeniowe są na tyle zróżnicowane, że wystarczy szybki przegląd, aby znaleźć polisy, które nie nadszarpnął za bardzo naszego budżetu i jednocześnie pozwolą nam spokojnie stać.

 

Pracownicy z Ukrainy – lekarstwem na braki kadrowe

Polski rynek pracy odnotowuje spore braki wśród pracowników fizycznych oraz osób pracujących w ochronie zdrowia. Lata zaniedbań edukacji zawodowej zaowocowały starzeniem się kadry pracowniczej i brak wykwalifikowanych pracowników. Trudności pogłębia emigracja zarobkowa do krajów Europy Zachodniej, gdzie pensje są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Pomimo wzrostu płac w ostatnich latach, poprawy warunków, unowocześnienia stanowisk pracy, regularnych szkoleń, lepszych pakietów socjalnych, łącznie z prywatną opieką medyczną, Polacy i tak wybierają pracę za granicą. Powstałe braki kadrowe ratują pracownicy zza wschodniej granicy, najczęściej pochodzenia ukraińskiego i  białoruskiego.

 

Ogłoszenia o pracy dla Ukraińców

 

Polskie coraz częściej mają problem ze znalezieniem pracowników na stanowiska fizyczne – związane bezpośrednio z produkcją. Wymagania płacowe polskich pracowników są coraz wyższe, ponieważ rosną wynagrodzenia i koszty życia. Nie bez znaczenia są dodatki socjalne, które od 2016  roku przysługują rodzinom. Pracodawcy mający problem ze znalezieniem pracowników decydują się na przyjmowanie do pracy pracowników z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-ukrainy-stargard/ . Rekrutują ich wyspecjalizowane firmy pośrednictwa pracy, załatwiają wszystkie formalności. Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie, określa, na jakie stanowiska potrzebuje pracowników, minimalne wymagania oraz warunki pracy. Firmy pośredniczące wystawiają ogłoszenia o zapotrzebowaniu na pracowników z Ukrainy.

 

Opłacalna praca w Polsce

 

Polacy narzekają na niskie płace. Porównują swoje pensje z Czechami, Niemcami, Francuzami. W stosunku do średniej unijnej polskie wypłaty są bardzo niskie. Jednak są kraje, gdzie najniższe polskie wynagrodzenie jest szczytem marzeń.  Na Ukrainie średnia pensja jest dwukrotnie niższa niż w Polsce minimalne wynagrodzenie. Dla Ukraińca praca w Polsce oznacza możliwość dorobienia, wysłania pieniędzy rodzinie i polepszenie życia najbliższych na Ukrainie. Pracownicy z Ukrainy pracują w Polsce przez pół roku i za pensję są w stanie utrzymać się w Polsce i wysyłać pieniądze do rodziny w swojej ojczyźnie. Firmy pośredniczące organizują mieszkanie, w którym mieszka kilka osób i zatrudnienie. Dla wielu pracowników z Ukrainy praca w Polsce jest tylko przystankiem na drodze do zatrudnienia w Niemczech lub Czechach i służy nabraniu doświadczenia zawodowego w kraju Unii Europejskiej.  

 

Zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy

 

Rynek pracy nie znosi próżni. Skoro w Polsce, brakuje fachowych rąk do pracy, to rynek wchłania obcokrajowców.  W wielu dużych firmach produkcyjnych, pracownicy z Ukrainy stanowią nawet 40% załogi zatrudnionej na stanowiskach produkcyjnych. Pracownicy z Ukrainy mają swojego koordynatora, który jest łącznikiem pomiędzy pracodawcą, a ukraińską załogą i pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. W sytuacji, kiedy zostaje zwolniony lub z własnej woli wypowie umowę o pracę pracownik miejscowy, to przedsiębiorca woli zatrudnić pracownika z Ukrainy, ponieważ nie oczekują oni pakietów socjalnych, prywatnej opieki medycznej, wczasów pod gruszą i innych dodatków. Pracują za podstawową pensję i oczywiście, zgodnie z „Kodeksem Pracy” mają dodatki za pracę w godzinach nocnych. Pracownicy z Ukrainy traktują pracę zadaniowo – realizują powierzone obowiązki. Z polską ekipą nawiązują minimalne, ale najczęściej pozytywne kontakty, tylko takie, które ułatwiają im pracę.  Największe zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy występuje w branży budowlanej, rolnictwie i na produkcji. Coraz częściej zatrudniani są pracownicy medyczni pochodzenia ukraińskiego, których kwalifikacje są wysoko oceniane przez dyrektorów placówek medycznych. Ukraińcy są mile widziani w Polsce, ponieważ bez problemu przystosowują się do warunków pracy i porozumiewają z polskimi kolegami. Nie wywołują konfliktów. Pracodawcy są zadowoleni z ich pracy i po 6 miesiącach pracy pracowników z Ukrainy, bardzo chętnie zatrudniają kolejną grupę. Bywa, że zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne osoby na kolejne miesiące i pomagają w załatwieniu pozwolenia na pracę, które upoważnia do wykonywania pracy w Polsce przez dwa lata. Praca pracowników z Ukrainy jest w Polsce doceniana przez pracodawców. Stanowią oni uzupełnienie dla lokalnego rynku pracy i w wielu branżach ratują sytuację kadrową.

 

Analitycy rynku pracy i ekonomiści uważają, że zatrudnienie pracowników z Ukrainy będzie rosło, o ile Ukraińcy będą chcieli pracować w naszym kraju. Sytuacja gospodarcza Ukrainy wciąż jest bardzo trudna. Dla wielu tamtejszych rodzin praca w Polsce stanowi najważniejsze źródło dochodów i umożliwia godne życie.  Pracodawcy na Ukrainie nie mogą zaoferować godnych pensji, wszechobecna jest korupcja i różne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Polska to kraj sąsiadujący z Ukrainą, członek Unii Europejskiej ze stabilnym rynkiem i wzrostem gospodarczym. Wyjazd do Polski jest opłacalny ze względu na bliskość geograficzną i podobieństwo językowe.  Wiele osób z Ukrainy ma rodziny w Polsce, co znacznie ułatwia poszukiwanie pracy.

 

Prywatne leczenie stomatologiczne

Bolączką całej polskiej służby zdrowia jest niedofinansowanie, długi placówek medycznych i olbrzymie kolejki do lekarzy specjalistów. Czekanie na wizytę u specjalisty nawet 5 lat jest zagrożeniem dla życia pacjenta. Nic dziwnego, że Polacy wybierają prywatną służbę zdrowia lub wykupują abonamenty zdrowotne. Wtedy mają pewność, że zostaną przyjęci do lekarza w miarę szybko i otrzymają skierowanie na badania oraz diagnozę. W przypadku niektórych chorób, zwłaszcza nowotworów, szybkość diagnozy i rozpoczęcie leczenia mają kluczowe znaczenie dla przeżycia pacjenta. W przypadku usług stomatologicznych, Polacy również, wybierają prywatne gabinety lub kliniki stomatologiczne. Stracili zaufanie do dentystów opłacanych w ramach ubezpieczenia.

 

Wysokie wymagania pacjentów

 

Rynek usług stomatologicznych w Polsce jest rozdrobniony. W każdym mieście jest wiele gabinetów i klinik. Dostęp do usług stomatologicznych Warszawa jest nieporównanie większy niż dwadzieścia lat temu. Z drugiej strony zmniejsza się ilość gabinetów, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi stomatologiczne , ponieważ są one nisko wyceniane. Kłopoty państwowej służby zdrowia skłoniły społeczeństwo do poszukiwania prywatnych usług medycznych. Wśród lekarzy, z których usług Polacy najchętniej korzystają prywatnie, jest stomatolog. Pacjenci chcą korzystać z najnowocześniejszych technologii, mają coraz większe wymagania jeśli chodzi o leczenie zachowawcze, ortodoncję i protezy zębowe.  Polacy coraz chętniej wybierają usługi stomatologicznych Warszawa w celu wybielania zębów. Z prywatnych usług stomatologicznych choć raz w życiu skorzystało 86% Polaków.  Leczenie stomatologiczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera 36% społeczeństwa.

 

Stomatologia a status społeczny

 

Jedną z przyczyn zainteresowania ludzi prywatnymi usługami stomatologicznymi Warszawa jest wzrost zamożności społeczeństwa. Wygląd człowieka świadczy o jego statusie społecznym. Polacy coraz większą wagę przywiązują do wyglądu zewnętrznego – wybierają lepszej jakości ubrania, inwestują pieniądze w kosmetyki i zabiegi medycyny estetycznej, posługują się coraz nowocześniejszymi telefonami komórkowymi. Zadbane zęby mają dla nich coraz większe znaczenie, ponieważ świadczą  o dbaniu o wygląd i zdrowie oraz o statusie społecznym. Prywatne usługi stomatologiczne są najwyższym, europejskim poziomie. Popularnością cieszą się usługi stomatologiczne Warszawa z zakresu zabiegów estetycznych, np.: licówki, wszczepianie implantów, wybielanie zębów. W wielu kręgach towarzyskich nie wypada mieć przebarwień na zębach, krzywych zębów, czy nieświeżego oddechu Kto chce pięknie wyglądać, musi zadbać o promienny uśmiech i białe oraz zdrowe zęby. Nie zmienia się od lat to, że  Polacy zgłaszają się do prywatnych gabinetów dentystycznych po leczenie zachowawcze. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainteresowania ortodoncją i leczeniem protetycznym. Zakres prywatnych usług stomatologicznych Warszawa jest o wiele większy niż dostępność świadczeń refundowanych. 

 

Świadczenie nierefundowane na NFZ

 

Narodowy Fundusz Zdrowia to instytucja nadzorującą finanse w placówkach medycznych. To z NFZ ośrodki zdrowia i szpitale podpisują kontrakt na świadczenie usług refundowanych. W przypadku usług stomatologicznych Warszawa zakres świadczeń refundowanych jest niewielki. Wiele zabiegów stomatologicznych Fundusz uważa za poprawianie urody i kosmetykę, dlatego ich nie refunduje. Pacjenci, którzy chcą z nich skorzystać muszą je sfinansować we własnym zakresie. Fundusz opłaca jedynie procedury niezbędne dla ratowania zdrowia. Największy zakres świadczeń refundowanych z dziedziny stomatologii mają dzieci, kobiety w ciąży i kobiety w połogu. Tylko korzystając z prywatnych usług stomatologicznych Warszawa  można wykonać takie leczenie jak: stały aparat ortodontyczny, implanty, wybielanie zębów.  Aparaty ortodontyczne tylko dla dzieci, a i to kolejka sięga kilku lat, co w praktyce oznacza, że nie można ich wykonać nawet najmłodszym. Implanty i wybielanie zębów przez  Narodowy Fundusz Zdrowia są traktowane jak zabiegi kosmetyczne i nie są opłacane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. W kwestii założenia plomb lepiej skorzystać z prywatnych usług stomatologicznych Warszawa, ponieważ na Fundusz można założyć tylko srebrną plombę, która nie nadaje się do niektórych ubytków, a jej efekt estetyczny pozostawia wiele do życzenia. Coraz więcej osób uważa, że dentysta opłacany z Narodowego Funduszu Zdrowia nie może sprostać ich oczekiwaniom, dlatego korzystają z prywatnych klinik lub gabinetów stomatologicznych.

 

Firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne mają w zakresie świadczeń leczenie stomatologiczne. Zakres tego usług stomatologicznych zależy od  wykupionego pakietu. Wszystkich informacji na temat zakresu leczenia stomatologicznego w danym pakiecie, udziela ubezpieczyciel. Usługi stomatologiczne Warszawa mają zdaniem pacjentów wyższą jakość niż leczenie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.